ॐ अथ श्रीशेषशायिश्रीमहाविष्णुस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


ॐ अथ श्रीशेषशायिश्रीमहाविष्णुस्तुति: [ जयानन्द: ]
भजत्कल्पक्ष्माजं कररुचिहृताम्भोजदर्पं
भवाम्भोधे: पीतं वसनविजितस्वर्णवर्णम्
पयोधृत्स्वच्छायं करकलितभीहर्तृमुद्रं
महाविष्णुं पाथोनिधिगमनिशं भावयेsहम् ॥१॥
निलिम्पालीनम्यं कृतनतकृतान्तापहारं
धनूधीभ्यां रम्यं कृतनतिकृपासिन्धुचित्तम् ।
विनम्राघालीघ्नं प्रणमदखिलाभीष्टदाङ्घ्रि
महाविष्णुं पाथोनिधिगमनिशं भावयेsहम् ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:12.6000000