श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्ठित श्रीनरहरिसच्चिदानन्दभारतीगुरुस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्ठित श्रीनरहरिसच्चिदानन्दभारतीगुरुस्तोत्रम् [ मात्रिकं दण्डकम् ]
कनकमहामणिकलित - किरीटावेणाङ्कास्यौ
नाशितनिखिलश्रितकष्टौ
दिनकरकनकच्छविनिजकायौ शोणाब्ज -
पदौ दत्तानम्रजनाभीष्टौ ॥
वीनप्रभुहररूपौ हरिसुतबाणाभेद्यौ
मोक्षाकाङ्क्षिव्रजजुष्टौ
भारतिरत्ने कलये नरहरिसच्चित्सुखशिव -
नूतननरहरि - भारत्यौ ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:10.0370000