श्रीशिवनवनृहरिस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीशिवनवनृहरिस्तोत्रम् [ वंशपत्रललितम् ]
भक्तजनामरावनिरुहोभवभयशमनाम्
चण्डनिजाण्डसुवर्णवससान्वरततिदनतीन् ॥
आस्तिकमण्डलाहृतपदाञ्छुभकृतिनिरतान्
नौमि जगद्गुरून्यमिमणीञ्छिवनवनृहरीन् ॥१॥
श्राणितनन्तृकाम्यनिकरान्यतिततिविनुतान् -
ब्रह्मविबोधरम्यधिषणान्करजितकमलान् ॥
भक्तकृतान्तभीतिहरणान्सकरुणहृदयान्
नौमि.................॥२॥
आनतपापवारणहरीन्नतसुजनतती -
ञ्छास्त्रपरम्परोचितमतीन्वदनजितविधून् ॥
संसृति सिन्धुपारदपदान्निरवधिकरुणान्
नौमि.................॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:11.1470000