श्रीराहुकेतुस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीराहुकेतुस्तव: [ द्रुतगति: ]
मनसिजमुखजिज्जनमुदितमति -
तदितरविमुखजयफणिदलयुक् ॥१॥
नतविततिजराकुमरणमुखहृत्
प्रकलितनतरां जय फणिदलयुक् ॥२॥
धनमतिविजितामरपतिगुरुता
यदनिशनतितो जय फणिदलयुक् ॥३॥
धरधवतनयापतिपदनिरत
सकरुनहृदय जय फणिदलयुक् ॥४॥
कृतनतिवृजिनव्रजशमनपटु -
गजमुखवरद जय फणिदलयुक् ॥५॥
तनुरुचिविजितामृतधररजनी
विषनिकरपते जय फणिदलयुक् ॥६॥
भवरतिशिथिलीकृतिपटुचरण
भवसुखदपद जय फणिदलयुक् ॥७॥
नतजनहृदयस्थसकलवरद
धृतिनिधिहृदय जय फणिदलयुक् ॥८॥
हृतनतजननक्षयभयमुखभी
मुदुदधिरजनीट्‍ जय फणिदलयुक् ॥९॥
अमृतपततिगग्रहणविलसत् -
नरपतिविनत जय फणिदलयुक् ॥१०॥
सुररिपुनिचयस्तुतपदवनज
ज्वरमुखशमन जय फणिदलयुक् ॥११॥
भयहर वरदोज्ज्वरकरकमल
हृतमतिविकृति [ ते ] जय फणिदलयुक् ॥१२॥
कृतहरिरथपप्रहरणसहन ।
भुजबलरुचिर जय फणिदलयुक् ॥१३॥
श्रमहृतिनिपुण स्वचरणनमन ।
यमशममुखद जय फणिदलयुक् ॥१४॥
जगदसुशमन प्रमुखजभयहृत ।
नमदघसहन जय फणिदलयुक् ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:06.2230000