श्रीतुङ्गास्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीतुङ्गास्तोत्रम् [ हरिणी ]
अमृतरुचिवा: श्रीकृष्णाङ्घ्रिप्रसादवितारिका
विमलसलिला ऋष्यश्रृप्रमुख्यसमर्चिता ।
कुचजितधरा पारावारप्रजातहसन्मुखी
भवतु सततं भूर्त्यै तुङ्गा रमेशरदोट्भवा ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:53.8800000