मानसगीत सरोवर

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
पुस्तक   : मानसगीत सरोवर
प्रकाशक : कृष्णाबाई गाडगीळ
संग्राहक : कृष्णाबाई गाडगीळ
सौजन्य : श्री. सुहास मराठे, पुणे.

Last Updated : 2018-01-17T19:17:36.1070000