श्री रामाचे पद - श्री जयरामा मेघशामा । शिव...

ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार, समर्थ रामदासांनी रचलेल्या दासबोध या ग्रंथाचे लेखनिक कल्याणस्वामी होते.


श्री जयरामा मेघशामा । शिवआरामा संपूर्णकामा ।
मुनिजनमनविश्रामा रामा ॥१॥
श्री सुखधामा नित्य नि:कामा । तारक ब्रह्मा आतुळ सीमा ।
मुनिजनमनविश्रामा रामा ॥२॥
श्री गुणग्रामा आत्मयारामा । पुरुषोत्तमा कल्याणधामा ।
मुनिजनमनविश्रामा रामा ॥३॥

N/A


References : N/A
Last Updated : March 22, 2014