एकविध - अभंग २०७ ते २०९

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


एकविध

२०७

काय करिसी सकळ देवांचे वैभव विलास ।

माझिया स्वामीविण ते अवघे उदास रया ॥१॥

तपन त्या कमळा कमळीं विकाशु ।

सुकवि मयंकुरा करिसी अरे बा सुधांशु ॥२॥

साताही वारांचे दिवसु एकियाचि सुरिजे ।

तैसें सर्वा सर्वपण माजीयेन श्रीराजे ॥३॥

सर्वज्ञ सुंदर देव होतुकां भलतैसे ।

परि जडातें चेष्टविते आणिकां पै नसे ॥४॥

जया नांव नाहीं रुप चिन्ह काहीं ।

नामरुप चिन्ह स्वयेंचि पाहीं ॥४॥

बापरखुमादेविवरु आहे तैसाचि पुरे ।

काय करिसी आणिका देवांचीं गोवरें रया ॥५॥

२०८

पूर्वदिशे भानु उगवला नळनी कमळणी

विकासु केला ।

उष्णकरु अस्तु जाला सीतकरु

प्रवर्तला कमळणी संकोचु केलाग बाईये ॥१॥

पढियंते मानसीं बहुवसे ।

असे दुरी तें जवळीच वसे रया ॥२॥

दोलक्षीं सोम अंबरी ।

त्याचे गुण उमटती सागरीं ।

अंवसे कळाहीनु येरु दिसे अंधारीं ।

तैसा समंधु ये शरीरीं रया ॥३॥

गगनीं वोळली घनुचरें तेणें

क्षितिवरी नाचती मयूरें ।

सोम शीतळपणें कळा मिरवी अमृत घेवों

जाणती ते चकोर रया ॥४॥

वोळलीं स्वातीचीं अंबुटें तें

तत्त्व झेलिती शुक्तिका संपुष्टें ।

येरें नक्षत्रें वरुषती निकटें

काय जळ तयाचें वोखटें रया ॥५॥

चातकु चंद्रातें चिंतितु ।

तो तयाचे मनोरथ पुरवितु ।

बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु तो मी सदां

असे ह्रदयीं ध्यातु रया ॥६॥

२०९

पतीचा जिव्हाळा म्हणोनि सासुर्‍याचे साहिजे ।

येर्‍हवीं वाहिजे चामाची मोट ॥१॥

न पाहे वास न धरी मनीं आस ।

वायां निकण भुस काय उपणिसी ॥२॥

बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि पुरे ॥

चाड नाहीं आम्हां दुजेविण ॥३॥

ज्ञानेश्वरमहाराजांचा बुध्दिरुपी

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-25T21:24:10.1100000