हमामा - अभंग १२९ ते १३०

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


हमामा

१२९

हमामा पोरा हमामा । घुमरी वाजे घुमामा ॥ध्रु॥

घुमरिचा नाद कानीं । घुमरी घालूं रानीं ।

रानीं सीतल छाया । मेली तुझी माया ।

मायेचें घर दुरी । तुज मज कैंची उरीरे पोरा ॥१॥

उरी नाहीं तुज । मजसी मांडिले जुंझ ।

जूंझी अहंकार ढळे । कल्पना समूळ गळे ।

गळतां गळतां पाहिली । कान्होबा चरणीं राहिलीं ।

कान्होबा पाहे दिठी । तुज मज पडिली मिठीरे पोरा ॥२॥

मिठी मिठी करी पाहासी । आतां कोठें राहासी राहता ठावो येकु ।

फ़टितो तुझा लेंकु । लेंकु गाइ राखे ।

बाप गोरसु चाखे । चाखतां घेतली गोडी ।

तोचि फ़ांसा तोडीरे पोरा ॥३॥

पोरा एक माझी गोठी । राग न धरी पोटीं ।

रांगे काम नासे। अंहकारे बोंचा वासे ॥

वासिले रावणें डोळे । भेणें द्वैत कंस पळे ।

पळतां पळतां लागला पाठीं ।

तुज मज आतां गोठीरे पोरा ॥४॥

पोरा गोठी करी ऐसी । संतासि मानेल तैसी ।

बापरखुमादेविवरु ध्यासी ।

तरि वरिल्या गांवां जासीरे पोरा ॥५॥

१३०

हमामा घाली बाळा । सांडी खोटा चाळा ।

फ़ोडिन तुझा टाळा । वाकुल्या दाविन काळा ॥१॥

हमामारे पोरा हमामारे ॥२॥

हमामा घाली बारे । अंगी भरलें वारें ।

चाखतीं पिकलीं चारें ॥

जाऊं वरिल्या द्वारेंरे पोरा ॥३॥

हमामा घालीं नेटें । सांडी बोलणें खोटें ॥

आतां जासिल कोठें ।

कान्होबाचे बळ मोठेंरे पोरा ॥४॥

हमामा घाली सोईं ॥

भांभाळी सवा दोहीं ॥

एक नेमें तूं राही । तेथें बहु सुख पाहीरे पोरा ॥५॥

हमामियाचा नादु वाजे ॥

अनुहातें कोपर गाजे ॥

बापरखुमादेविवरु विठ्ठल राजे ।

रत्नजडित मुगुट साजेरे पोरा ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-25T10:00:38.0270000