सिंह आणि गाढव

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


सिंह आणि गाढव

एकदा एका सिंहाने एका गाढवाला सांगितले, 'तू जंगलात जाऊन ओरडत राहा आणि तो आवाज ऐकून जे प्राणी पळत सुटतील त्यांची मी शिकार करतो ! गाढव तयार झाले. ते जंगलात जाऊन जोरजोरात ओरडू लागले व सिंहाने प्राण्यांची शिकार केली. संध्याकाळी त्यांनी काम बंद केले. नंतर गाढवाने सिंहास विचारले, 'मी माझंकाम कसं केलं? ' तेव्हा सिंहाने उत्तर दिले, 'अरे तू खूपच चांगला ओरडलास, तू गाढव आहेस हे जर मला माहीत नसतं तर मीही तुला घाबरलो असतो.'

तात्पर्य - थोड्याशा कामाबद्दल गर्व करणे हा मूर्खपणा आहे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:24:06.6100000