मुलगा आणि साप

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


मुलगा आणि साप

एकदा एक धनगराचा मुलगा रानातून लाकडे गोळा करीत असता त्याचा हात चुकून एका सापाला लागला. परंतु, ही गोष्ट चुकून घडली हे लक्षात येऊन, तो साप त्याला चावला नाही. तो त्या मुलाला म्हणाला, 'अरे, पुनः असं कधी करू नकोस. तू मुद्दाम माझ्या वाटेला जाशील तर परिणाम चांगला होणार नाही.'

तात्पर्य - कोणतेही कृत्य करताना, त्या माणसाचा बरा-वाईट हेतु असेल त्यावरून त्याची पारख करतात.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:45.4900000