होडीतील दोन प्रवासी

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


होडीतील दोन प्रवासी

एकदा दोन गृहस्थ एका होडीत बसून जलपर्यटन करीत होते. ते एकमेकांचे अगदी कट्टर शत्रू होते. आणि दोघे होडीच्या दोन टोकाला बसले होते.

काही वेळाने अचानक मोठे वादळ सुटले व आता ती होडी बुडणार असे दिसू लागले, तेव्हा त्या दोघांपैकी एकाने खलाशाला विचारले, 'गलबताची कुठली बाजू प्रथम बुडेल असं तुला वाटतं?'

खलाशाने उत्तर दिले, 'दुसरी बाजू'

तो गृहस्थ म्हणाला, ' चला, बरं झालं. माझ्या देखत माझ्या शत्रूचं मरण मला पहायला मिळेल.'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:22:50.8430000