श्रीज्ञानदेवतेहत्तिशी - अभंग १०

"श्रीज्ञानदेवतेहत्तिशी" या पुस्तकात श्रीज्ञानेश्वरांनी तेहतीस अभंगांतून जगाला अध्यात्मज्ञान दिले.


अभंग १०

खोलोनि दशमद्वारीच्या छिद्रा । जातां भेटी रामचंद्रा ।

योगिया लागली योगमुद्रा । चहूंकडे ॥१०॥

टीका

खोलतां दशमद्वार छिद्र । आंत भेटे श्रीरामचंद्र । आरुढ जे कां हंसावर । तेजोरुप ॥१॥

अर्धमात्रेचिया अरुती । पंचमातृकेपरती । कमलमुखी हंसगती । गगनाच्या ॥२॥

सोहं सोहं अनुवृत्ति । जेथ पंचप्राण विचरती । तयावती पां निगुती । रामरुप ॥३॥

सुर्यचंद्र कळा सरली । जे गगनापाशीच थकली । बैल अनुवृत्ती जाली । रामरुप ॥४॥

पीत स्वरुपाची कळा । जेथ लागला गगन डोळा । तयेवरी पा नटला । रामचंद्र ॥५॥

अर्धमात्रेचिया पोटीं । पंचमातृकेचे पाठी । प्राणपैल हंसा मिठी । रामचंद्र ॥६॥

नवल तयांचा प्रकाश । दिसे झांकिलिया दृष्टीस । जो न ये उदयास्तास । कदाकाळीं ॥७॥

जो काळा ना सावळा । ढवळा ना पिवळा । जेणें जीवाची जीवनकळा । उजाळली ॥।८॥

ऐसा ज्याचा प्रकाश । पहातां जो अविनाश । पहाणें पाहाणेपणास । जेणें आलें ॥९॥

हंसावरी श्रीराम दिसत । सांगती सदगुरु हनुमंत । तेथ दृष्टी जडली निभ्रंत । सत्य सत्य त्रिवाचा ॥१०॥

हंसावरी हे जीवन । हंसावरी तगला प्राण । प्रत्यक्ष रामराय आपण । हंसावरी ॥११॥

तेथ जे लागली मुद्रा । तेचि योग्याची योगमुद्रा । चहुकडे रामचंद्र । भेटी जाली ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-10-15T15:02:43.3170000