श्रीज्ञानदेवतेहत्तिशी - अभंग ४

"श्रीज्ञानदेवतेहत्तिशी" या पुस्तकात श्रीज्ञानेश्वरांनी तेहतीस अभंगांतून जगाला अध्यात्मज्ञान दिले.


अभंग ४

पंचवठीचे शेवठी । उभे तुर्येचे पाठी ।

लखलखीत पाठीपोटी । वस्तु उभी ॥४॥

टीकाः

पंचमातृका ते पंचवठी । तयाचिया जे शेवठी आकाशाचिये दिठी । शुब्दाकाश ॥१॥

पंचमातृके लाभें उन्मनी । तयातु पांडुरंग गगनीं । देखिली संतजनी नयनीं । आदिबीज ॥२॥

आकाशीं सुर्यचंद्र लोपला । तरी तो गगनगाभा राहिला । जरि तो अग्नि निवटला । तरी गगन तैसेचि ॥३॥

उरवडिले स्फुरण कोभा । तरी तो राहिला गगनभागा । अरुप नाम दिव्य शोभा । गगनातु ॥४॥

जेथें दिव्य तेज झळाले । आदिमध्यांत नाडळे । अवकाश स्फुरणासि आले प्रणव बीज ॥५॥

जेथ पंचमातृका निमाली । तेथ नामवस्तुची राहिली । जे कां उन्मनीसी टेकुली । स्मरणरुप ॥६॥

तरी तें स्मरण कैसे । जें वस्तुरुप प्रकाशे । दृश्यपडळ जालेसे । जये ठायी ॥७॥

प्रकृतात्मा जन्मे मरे । भासे विस्मरणाचे वारें । तयासि सारोनि परजे उरे । तेंचि स्मरण ॥८॥

म्हणोनि सांगतो ज्ञानेश्वर समर्थ । तेंचि परात्पर वस्तू । जेथ आपण होये विवांतु । गुरुकृपें ॥९॥

ते तो वस्तू अव्यक्त । जेथ नुरलेंसें द्वैत । कल्पनेचा लवहेत । उळोनि गेला ॥१०॥

जें दृष्टीमाजी कोंदलें । नवजे दोही हातीं लोटलें । अंगसंगे स्वयें खेळं । तेचि वस्तु ॥११॥

भागिलें तरी भागिता नये । पहांता एकीएकचि होये । शद्वरहित शुद्धाचि स्वये । एकमेव ॥१२॥

पाणी दोहातीं लोटलें । तरी पाणी पाणीया मिसळे । तैसे आकाश दुभागिलें । नोहेचि कदा ॥१३॥

शुद्धाकश जें निघोट । स्वयंप्रकाश घनदाट । म्हणोनि त्यांचे पाठपोट । दावावें काय ।\१४॥

म्हणोनियां पाठीपोटी । जाला अवघा जगजेठी । संतजनांचिये गोठी । जाणती संत ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-10-15T15:02:40.4570000