ओवीगीते - संग्रह ६८

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


देवीच्या ओव्या

सडा सारवन मला अंघोळीची घाई

पाव्हनी काय आली घाटामाथा कमळजबाई ।

स्वप्नात आली हिरव्या पातळाची नार

घाटमाथा कमळजबाई गळा पुतळ्याचा हार ।

सकाळी उठोनी सडा देते अंगणाला

देवाजी शंकराला एकादश ब्राह्मणाला ।

घाटमाथा कमळजबाई आली स्वप्नी बसावया

सोन्याची सुपली मोती दिलेत निसाय ।

शंकराच्या मांडीवर दिवा जळतो लोण्याचा

उजेड काय पडे कमळजबाईच्या रुपाचा ।

झाडी झडाडती गाव निगडाळ्याची राई

थोरल्या हिंदोळ्यात वाघ अडवितो गाई ।

वाजंत्री वाजत्याती गाव निगडाळ्या पासून

आनंदी कमळजबाई आली रथात बसून ।

आई कमळजबाई घाटावर उभी राहे

तुझ्या माहेराची हवा कोकणाची पाहे ।

आई कमळजबाई तुझा सोन्याचा लंगोर

दैत्य मारुनी केला घाटात संहार ।

आई कमळजबाई उभी राहे दाखनीला

पिकलं कोकण सुख लागले कोकणाला ।

पिकला कोकण जिर्‍या मिर्‍याला आले घड

आई कमळजबाई खेपाला बैल धाड ।

भरली शिवरात्र भरल्या झाडीतूनी

आनंदी कमळजबाई हवा पाहे गाडीतूनी ।

आई कमळजबाई गेली साकेरी पाव्हणी

हाती सर्पाचा चाबूक दिल्या वाघाला दावनी ।

आई कमळजबाई तिथीमधी न्हाली

केस वाळवाया चौर्‍या डोंगरावरी गेली ।

भरली शिवरात्र पानं पडली आत्तराची

आनंदी कमळजबाई शाव भोगी शेंदराची ।

निघाली भिमाबाई दुधा तुपाच्या उकळ्या

देवा शंकरानं जटा सोडील्या मोकळ्या ।

आनंदी कमळजबाई गेली वाडया नहयारानं

जरीचा पदर ईचा भिजला दैवरानं ।

भिमाबाई बोल स्थिर स्थिर भिवराई

येणारा तुझा बंधु आजून आला नाही ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:24:36.9830000