ओवीगीते - संग्रह ६२

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


ओवीगीते

दिवाळीच्या दिवशी तबकी ग खण

आता कमी करते माझ्या बाप्पाजीचे ऋण ।

उगवला सूर्य ऊन पडलं दारात

सासूच्या मनामधी सून नसावी घरात ।

पोतेरा घालते चुली आधी देव्हार्‍याला

भोजनाचं ताट लेकी आधी जावयाला ।

लेकूरवाळीला ग नका म्हणू नादान

काम तिचं बाळाच्या स्वाधीन ।

चिक्कण सुपारी माझ्या बंधूच्या विडयाला

बाळा माझ्या चातुराणी राणी लावल्या कामाला ।

सक्रान्तिचा सण पर्वकाळाचा दिवस

भाऊबाई सीता आधी तुळशीला ववस ।

उन्हाळ्या दिवसात ऊन लागतं गालाला

छत्री शोभती माझ्या बाई लालाला ।

जावळाची वेणी मामांनी उकलली

सावळी राधा कन्यादाना उभी केली ।

दिवसा करिते काम रात्री बसते निश्चिंत

सांगते भाइ राजा तुला औक्ष चिंतीत ।

देहाचा देह मुठीच्या करीते समया

येथून आरती माझी तुला गुरुराया ।

अशी झाली दृष्ट माझ्या राजस बाळीला

तीनी वाटांची माती आणते लिंबाचाबी पाला ।

काय बोलला मूर्खा वतनदाराला

पांढरीचा भेंडा एकदा बसेल थराला ।

लावणीचा आंबा पाणी घालिते पळीनं

आंब्या ग शेजारी केला फैलाव केळीनं ।

गावाला गेल्याची ग काळजी मी किती करु

भाई राजाच्या पाठीशी दत्तगुरु ।

शेजी हिनवीती तुला भाऊ किती जण

पृथ्वीच्या पाठीवर चंद्रसूर्य दोघे जण ।

लावणीचा अंबा पाणी घालते वेळोवेळी

आंब्याचीहि झाली केळ ।

गाव नेवाशाची नदी कडी कोट

लक्ष्मीबाईला घडीते सरी गोठ ।

सकाळी उठूनी धरणीमाते नमस्कार

लागतात पाय अपराध क्षमा कर ।

थोर माझ घर माझं आणीक होणार

धाकटे माझे दीर बागणीगावचे शाहीर ।

सकाळी उठूनी हात जोडीते हरीला

आयुष्य मागते माझ्या कुंकाच्या चिरीला ।

दाहाचा पोशीणारा दहाचं मन धरी

पडला नाही बाई लेकीला वाटेवरी ।

हर्षाची गुडी माध्यान रात्री आली

भाई राजाला माझ्या आज कन्या झाली ।

नेणतेपणी पुत्राचा बाप झाला

भाई राजाला माझ्या हिर्‍याची माळ घाला ।

भाऊ भावजया दोन्ही आधाराच्या मेढी

मावली नसतानी माहेरी गेली वेडी ।

कोनी नाही कोनाचं भाऊ नाही बहिनीचा

कैवार घेतो सखा आपल्या राणीचा ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:24:23.5630000