ओवीगीते - संग्रह ४७

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


ओवीगीते

गेला माहा जीव मले भिंतीशी खुटवा

सोन्याचं पिंपळ पान मह्या माहेरी पाठवा ।

गेला माहा जीव लेका तुले घरदार

लेकी मैनाले देईन मह्या गळ्यातला हार ।

गेला माहा जीव लेका तुझे विहीर मळा

लेकी मैनाले देईन दंडातल्या येळ्या ।

गेला माहा जीव लेका तुले शेतपीत

लेकी मैनाले देईन माह्या नाकातली नथ ।

गेला माहा जीव दहन जळतं आईचं

बोलले महे दादा बरं झालं या बाईचं ।

भरल्या बाजारात इनती करते यीहिनीची

धाड एक रात लेक माझ्या बहिनीची ।

यीहीन सवंदर पाया पडे पटापटा

लेकी मैनासाठी हलका उचलला वाटा ।

आई बापा घरी लेक लयंदी नसावी

गौळण बाई सवंदर कामात असावी ।

माह्या माहेराचा बहिरोजी भेटला

सोन्याचा चुडा मह्या मनगटी दाटला ।

लाडाची लेक लाडाकोडाचा जावई

आंदन देली बाई चंदनवेलाची तीवई ।

यिठून दिसती चिंचोलीची इंद्र्गढी

जाऊचं माहेर देराची सासुरवाडी ।

काम करु करु दुखती हातपाय

माहेरी न्यावं राया सुख देईल भावजय ।

सासू हे सासरे नव जन दर

भाग्याची सवंदर लयंदी भोगते माहेर ।

लाडाची लेक राती उपाशी निजली

लाडाक्या बाईची साखर दुधात भिजली ।

लाडाच्या लेकीले हाक मारते जानका

तोडा पैंजणाचा सार्‍या गल्लीले झणका ।

लाडाच्या लेकीले हिले चौघजण मामा

नागन झुलते लेक मही सत्यभामा ।

लाडाची लेक मही पाटावर उभी राहे

कनयादानासाठी वाट चुलत्याची पाहे ।

लाडाच्या लेकीचं जवळ सासर

तान्हाळु गायचं हात चाटतं वासर ।

अशीलाची लेक कमशील पाइतो कसुनी

सागाच्या लाकडाची ढलपी निघाली तासुनी ।

सासरवास आला भल्याच्या लेकराले

कसा नाही घम सागाच्या लाकडाले ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:23:34.8830000