मानसागरी - अध्याय ३ - षड्वर्गशुद्धिः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


षड्वर्गशुद्धिः

लग्ने देहाचारो होरायामर्थसंपदो विपदः । द्रेष्काणे कर्मफलं सप्तांशे बन्धुसंख्या च ॥१॥

जातकफलं नवांशे द्वादशांशे विचिन्तयेत्पत्नीम् । त्रिंशांशे निधनस्थं यवनाचार्येः सदा ह्युक्तम् ॥२॥

यस्मिन्मित्रगृहे स्वकीयभवने तुङ्गे त्रिकोणेऽपि वा तत्सर्व विदधातिं जन्मसमये षङ्गर्गशुद्धो ग्रहः ।

एकस्तत्र हि सर्वभूरिनिकरो हस्तेषु कोशान्वितो द्वाभ्यां किं नरमत्र सिद्धसदृशं कुर्वन्ति मर्ये भुवि ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T23:15:55.8870000