मानसागरी - अध्याय ४ - कारिकायोगः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


कारिकायोगः

एकादशे यदा सर्वे ग्रहाः स्युर्दशमेऽपि च ।

लग्नस्य संमुखे वापि कारिका परिकीर्तिता ॥१॥

उत्पन्नः कारिकायोगे नीचोऽपि नृपतिर्भवेत् ।

राजवंशसमुत्पन्नो राजा तत्र न संशयः ॥२॥

लग्नश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहाः ।

एकावली समाख्याता महाराजो भवेन्नरः ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-29T00:23:15.9570000