मानसागरी - अध्याय ४ - रुशशकयोगफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


शशकयोगफलम्

लघुद्विजास्योऽद्रिगतः सकोपः शठोऽतिशूरो विजनप्रचारः ।

वनाद्रिदुर्गेषु नदीषु सक्तः प्रियातिथिर्नातिलघुप्रसिद्धः ॥१॥

नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्चापि किञ्चिद्धातोर्वादे भवति कुशलश्चञ्चलो लोलनेत्रः ।

स्त्रीसंसक्तः परधनहरो मातृभक्तः सुजङ्घो मध्ये क्षामः सुललितमती रन्ध्रवेदी परेषाम् ॥२॥

पर्यङ्कशंखशरशत्रमृदङ्गमालावीणोपमाः खलु करे चरणे च रेखा ।

वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं प्राप्तं शशाख्यनृपतिः कथितो मुनीन्दैः ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-28T23:30:00.3000000