गरुड पक्षी व कावळा

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


गरुड पक्षी व कावळा

एका पर्वताखाली मेंढ्यांचा कळप चरता असता पर्वतावर असलेल्या एका गरुड पक्ष्याने त्या कळपावर झेप घातली व त्यातील एका मेंढ्याच्या पाठीवर बसून त्याला आपल्या पायात धरून तो आकाशात गेला. ते पाहून जवळच्या झाडावर बसलेला कावळा तसेच करायला गेला व त्याचे पाय मेंढ्याच्या लोकरीत अडकले. तेव्हा तो मोठ्याने ओरडू लागला. त्याचा आवाज ऐकून धनगर तेथे आला व त्याने त्या कावळ्याला पकडून त्याच्या पायाला दोरी बांधली व तो आपल्या मुलाला खेळायला दिला.

तात्पर्य - दुसर्‍याचं अनुकरण करताना आपली स्थिती व शक्ती यांचा विचार करावा.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T22:26:52.8000000