श्रीदत्तात्रेयाचे अभंग - नमूं नमूं बा यतिवर्या । द...

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.


अभंग

नमूं नमूं बा यतिवर्या । दत्तात्रेया दिगंबरा ॥

सोडुनी भवसुखाची आशा । शरण तुजला आलों मी ॥ध्रु०॥

न करीं स्नान संध्या ध्यान । नाहीं केलें तव पूजन ॥

स्तोत्र पाठ पारायण । नाहीं केलें कदाचन ॥१॥

न कळे काव्य आणि गान । नाहीं व्युत्पत्तीचें ज्ञान ॥

भाव एक शुद्ध पूर्ण । रितें आन सर्वही ॥२॥

तूंचि माय बाप सखा । बंधू भगिनी आणि भ्राता ॥

इष्ट मित्र तूंचि त्राता । भक्‍तांचा पालकू ॥३॥

वेडें वांकुडें शेंबडें । बाळ ओंगळ धाकुटें ॥

नाहीं ऐकिलें देखिलें । मायबापें अव्हेरिलें ॥४॥

देव भावाचा भुकेला । ऐकुनी पांडुरंग-धांवा ॥

सच्चिद् आनंदाचा गाभा । उभा ठेला अंतरीं ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T21:07:31.7470000