Dictionaries | References

चांग

See also :
चांगदेव , चांगला
A name of the Shiva-incarnation भैरव; also of a certain ज्योतिलिंग or lingam. See चांगभला.
Good. Popularly चांगला.
 पु. एक प्राणघातक यंत्र . एका उंच मंचाखाली एक खड्ग जोडलेलें असतें . त्या मंचावरुन अपाराध्यास त्या खड्गावर फेंकून त्याचा प्राणघात करतात .
 पु. चांगोबा ; शिवाचा अवतार जो भैरव तो ; एका ज्योतिर्लिंगाचें नाव . चांगभला पहा . ( शके ११५५ चा पंढरपूर शिलालेख ) चांगा असेंहि रूप येतें उदा० चांगा - वटेश्वर - चक्रपाणी - सत्यसिध्द इ० .
वि.  १ चांगला ; बरा ; उत्तम , छानदार . ते वेळीं भूमि तैसें चांग । चोख जें असणें । - अमृ ४ . ४३ . कोणास लाभ घडतां सुख त्यांस वाटे । ते लाविती रिपुस बोधुनि चांग वाटे । - अर्वाचीन २२१ . २ धीट ; धैर्यवान ; शूर . एकां उभयांचि प्राण गेले । चांगांचे दांत बैसले । - ज्ञा १ . १३५ . [ सं . चंग = सुंदर ; सुदृढ ; तुल० का . चन्न - न्नु = सुंदर ]
०चाली वि.  चांगल्या चालीचा , चागतीचा सकलहि कलहंसीसारिख्या चांग चाली . - आसी ७४ . चांगट - वि . ( काव्य ) सुंदर ; सुरेख ; सुबक ; गोजिरवाणा ; सुरूप देखणा . [ चांग + ट प्रत्यय ]
चांगा वचूनु आंगा गू
(गो.) चांगले करायला जाऊन अंगाला मात्र गू लागायचा.
  Good; prospering; usual.