बालगीत - उठा उठा चिऊताई सारीक...

बालगीत हे लहान मुलांचे शब्दभांडार समृद्ध करण्यासाठी रचलेले गद्य अथवा पद्यात्मक काव्य होय.

Balgeet is a traditional or composed song or poem taught to children for development of vocabulary.


बालगीत

उठा उठा चिऊताई

सारीकडे उजाडले

डोळे कसे मिटलेले

अजूनही अजूनही !

सोनेरी हे दूत आले

घरट्याच्या दारापाशी

डोळ्यांवर झोप कशी

अजूनही अजूनही !

लगबग पाखरे ही

गात गात गोड गाणे

टिपतात बघा दाणे

चोहीकडे चोहीकडे !

झोपलेल्या अशा तुम्ही

आणायाचे मग कोणी

बाळासाठी चारापाणी

चिमुकल्या चिमुकल्या !

बाळाचे मी घेता नाव

जागी झाली चिऊताई

उठोनिआ दूर जाई

भूर भूर भूर भूर !

गीत - कुसुमाग्रज

Translation - भाषांतर
N/A

References : http://aathavanitli-gani.com/
Last Updated : 2018-01-17T19:24:19.1230000