मोठे मासे व लहान मासे

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


मोठे मासे व लहान मासे

एका कोळ्याने मासे पकडण्यासाठी समुद्रात जाळे टाकले होते. त्यात लहान मोठे पुष्कळ मासे सापडले. तो कोळी जेव्हा जाळे वर ओढू लागला, तेव्हा त्यात जे लहान मासे होते ते जाळ्याच्या भोकातून पटापट निसटून समुद्रात गेले व जे मोठे होते ते सगळे कोळ्याला सापडले.

तात्पर्य -मोठेपणाबरोबरच माणसाची सुखदुःखेही वाढत असतात.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:12:07.0930000