उंट आणि माकड

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


उंट आणि माकड

एकदा सर्व जनावरें मिळून एक समारंभ साजरा करीत असता, माकडाने असा नाच करून दाखविला की, तो पाहून सर्वांनी, 'वाहवा ! वाहवा !' म्हणून माना डोलावल्या. ते पाहून आपणही नाचून दाखवावे असे उंटाला वाटले व तोही नाचू लागला. परंतु त्याचे ते वेडेवाकडे नाचणे पाहून सगळी जनावरे कंटाळली व त्याची टर उडवू लागली, आणि भर सभेतून त्यांनी उंटाला हाकलून दिले.

तात्पर्य - ज्याचे काम त्यानेच करावे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:58:32.0170000