श्रीगुरूदत्त योगः - मूर्च्छाकुम्भक:

श्रीगुरूदत्तांनी जगाला योगशास्त्र दिले.


अथ मूर्च्छाकुम्भक: ।

सुखेन कुम्भकं कृत्वा मनश्च भृवोरन्तरम् ।
संत्यज्य विषयान् सर्वान् मनोमूर्च्छा सुखप्रदा ॥
आत्मनि मनसो योगादानन्दो जायते धृवम् ।
एवं नानाविधानन्दो जायते नित्यमभ्यसात् ।
एवमभ्यासयोगेन समाधिसिद्धिमाप्नुयात् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 23, 2014

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP