तृतीयपरिच्छेद - तांबूलभक्षण

निर्णयसिंधु ग्रंथामध्ये कोणत्या कर्माचा कोणता काल , याचा मुख्यत्वेकरून निर्णय केलेला आहे .


तांबूलभक्षण

आतां तांबूलभक्षण सांगतो .

अथतांबूलभक्षणं चंडेश्वरः सार्धमासद्वयेदद्यात्तांबूलंप्रथमंशिशोः कर्पूरादिकसंमिश्रंविलासायहितायच मूलार्कचित्रकरतिष्यहरींद्रभेषुपौष्णेतथामृगशिरोदितिवासवेषु अर्केंदुजीवभृगुबोधनवासरेषुतांबूलभक्षणविधिर्मुनिभिः प्रदिष्टः ।

चंडेश्वर - बालकास अडीच महिने झाल्यानंतर प्रथम तांबूलभक्षण करवावें . तें तांबूल कर्पूरादि सकल पदार्थांनीं युक्त असें करुन भक्षण करवावें , तें विलास ( शोभा ) कारक व हितकारक होतें . मूल , अनुराधा , चित्रा , हस्त , पुष्य , श्रवण , ज्येष्ठा , रेवती , मृग , पुनर्वसु , धनिष्ठा ह्या नक्षत्रांवर , रवि , इंदु , गुरु , शुक्र , बुध ह्या वारीं तांबूलभक्षणाचा विधि ऋषींनीं सांगितला आहे . "

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:17.0200000