Dictionaries | References

भागवत

भागवत;Bhāgavata-purāṇa;Bhāgavata-purāṇa;Bhāgavata-purāṇa  
Variations : भा. स्कं.; भाषा. स्कंध; भा. स्कंध; भ. पु.; भागवत; भाग,; भाग; भाग.; Bhāgavata; Bhāgvata; Bhâg.; bhāg.; Bhag. ; Bhāg;; Bhagawat; Bhāg ; BhP.; Bh.; BhāgP.

  |  
   १०   १०१   ११   १२   १४   १५   १८   २४      ३०                        अंग   अंगिरस्   अंतरिक्ष   अंध्र   अंबर   अंबरीष   अंबुधारा   अंशु   अंहस्   अकर्त   अकल्पनम्   अकासार   अकुतोमृत्यु   अकूपार   अकृतव्रण   अकृतव्रन   अक्रूर   अक्षन्   अक्षरसमाम्नाय   अग   अगद   अगस्त्य   अगुण   अग्नि   अग्निवेश्य   अग्निष्वात्त   अग्निहोत्र   अग्नीध्र   अग्र   अघ   अघासुर   अङ्ग   अङ्गिरस्   अङ्घ्रि   अङ्घ्रिपात   अङ्घ्र्यवनेजन   अचल   अच्छूरिका   अच्छूरी   अच्युत   अज   अजनाभ   अजामिल   अञ्जस्   अटमान   अतद्   अतसिका   अतिकृच्छ्रम्   अतितप्   अतितॄ   अतिमर्त्य   अतिया   अतिवर्तिन्   अतिविलङ्घ्   अतिवैशस   अतीर्थ   अत्रि   अथर्वण   अथर्वन्   अथर्वा   अथौजस्   अदक्षिण   अदिति   अदोग्धृ   अधर्म   अधिकष्ट   अधिगण्   अधिदण्डनेतृ   अधिमखम्   अधिश्रित   अध्यपायन   अध्यात्म   अध्यासन   अनघ   अनञ्जन   अनन्यराधस्   अनरण्य   अनर्वन्   अनवस्थान   अनवस्थित   अनस   अनसूया   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP