स्त्रीजीवन - संग्रह ७

चार भिंतींच्या आत जे जे स्त्रीहृदयाला अनुभव येतात, त्याची यथार्थ कल्पना देणार्‍या या ओव्या आहेत, यावरून तिच्या समजुती, प्रीतीचे अनुभव, तिची वैयक्तिक सुखदुःखे यांची कल्पना येते.


अहेव मरण

अहेव मरनाची मला हाई आवड

म्होरं पतीपुत्रं मागं कुकवाची कावड

अहेव मरनाची सयानु मोठी मौज

म्होरं चाले कंथ, माग गोताची फौज

अहेव मरन येवं असलपनांत

घ्याईला जागा तुळशीच्या बनामंदी

अहेव मरन, सोमवारी सवापारी

कंथ चांदवा देतो दारी

सरगाच्या वाटे हळदकुकवाचा सडा झाला

अहेव नारींचा गाडा गेला

अहेव मरन अंगनला देई शोभा

कृष्णाकडेला कंथ उभा

अहेव मरन भाग्याच्या नारी तुला

सोन्यारूपाची फुलं कंथ उधळीत गेला

अहेव मरन सोमवारी रातीयेचं

पानी कंथाच्या हातीयेचं

अहेव मरन येवं, पित्याच्या दारापुढे

बंधुला सांगते, सरलं माह्यार तुझ्याकडे

१०

अहेव मरणाची चिता जळे साउलीला

दु:ख आगळं माऊलीला

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T20:58:26.4570000