मेंढ्या व कुत्रे

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


मेंढ्या व कुत्रे

एकदा मेंढ्यांनी धनगराजवळ गार्‍हाणे केले की, 'आमची लोकर तुम्ही नेहमी कापून घेता. आमच्या दुधावर नि मांसावर आपला निर्वाह करता. पण आमच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था तुम्ही मुळीच ठेवत नाही. डोंगरावर चरून आम्ही आमची भूक भागवतो व ओढ्याचे पाणी पिऊन दिवस घालवतो. उलट तुमचा गलेलठ्ठ कुत्रा तुम्हाला लोकर देत नाही. त्याचा दुसरा कोणताही उपयोग तुम्हाला होत नाही तरी त्याचे मात्र तुम्ही लाड करता, हे योग्य नाही.' ते बोलणे ऐकून कुत्रा म्हणाला, 'अरे, शांत व्हा, असे हमरीतुमरीवर येऊ नका. तुमच्याबरोबर फिरून व तुमच्यावर लक्ष ठेवून तुमचं रक्षण करण्यासाठी जर मी नसतो तर लांडग्यांनी तुम्हांला कधीच खाऊन टाकलं असतं किंवा चोरांनी चोरून नेलं असतं हे लक्षात घ्या !'

तात्पर्य - सर्व प्राण्यांचा उपयोग सारखा नसतो. हे लक्षात घेतले तर कोणी कोणास नावे ठेवण्याचे कारण राहात नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T20:34:13.3370000