पेटीतला उंदीर

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


पेटीतला उंदीर

एक उंदीर जन्मल्यापासून एका पेटीतच रहात असे. पेटीबाहेर जग आहे याची त्याला कल्पनाही नव्हती. त्या घरची मोलकरीण त्याला जे पदार्थ खायला देत असे त्यावर तो खूष असे. परंतु, एकदा अचानक तो त्या पेटीतून बाहेर पडला आणि एक नवीनच खाण्याचा पदार्थ त्याच्या दृष्टीस पडला. तो पदार्थ खाऊन पाहिल्यावर तो स्वतःशीच म्हणाला. 'सगळं जग म्हणजे ही पेटी आहे असं मी समजत होतो हा माझा किती मूर्खपणा ?'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:29:46.9100000