घोडा आणि सांबर

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


घोडा आणि सांबर

एक घोडा आणि सांबर कुरणात नेहमी चरत असत. एकदा त्या दोघांचे भांडण झाले व सांबराने घोड्याला आपल्या शिंगांच्या बळाने कुरणाबाहेर हाकलून दिले. तेव्हा सांबराची खोड मोडावी म्हणून तो माणसाजवळ गेला व आपल्याला मदत करण्याची त्याने त्यास विनंती केली. माणसाने घोड्याच्या पाठीवर खोगीर घातले, तोंडात लगाम दिला व घोड्यावर चढून बसला. फेरफटका मारताना त्याने घोड्याला चाबकाचे चार फटकारेही मारले. घोड्याने तो सर्व त्रास मुकाट्याने सहन केला व माणसाच्या हातून सांबराचा पराभव केला. नंतर तो त्या माणसाला म्हणाला, 'हे भल्या माणसा, माझं काम झालं. मी तुझा फार आभारी आहे. आता हे खोगीर आणि लगाम काढून घेऊन मला जाऊं दे.' त्यावर माणूस म्हणाला, 'अरे, तू इतका उपयोगी आहेस, हे आधी मला माहीत नव्हतं. आता या बंधनातून तुझी सुटका होईल असं मला वाटत नाही.'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:28:47.3070000