सासू

The mother whether of one's husband or of one's wife, mother in law. Pr. सासूचा पाय सुनेस लागला तर सुनेनेंच पायां पडावें सुनेचा पाय सासूस लागला तरीं तेंच. See a similar proverb under वाळूक.
 f  Mother-in-law.

Related Words

खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   जांवई आले घरीं, सासू निघाली माहेरी   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   दडपता नवरा, हडपती सासू   बहीण भावया आणि सासू जावया   सासू सांगे सुनेस बूध, आपण पी ऊन ऊन दूध   बहीण भावया, सासू जांवया   सासू सांजोर्‍या तळे, माझा जीव जळे   सुनेला सासू आणि मुलाला पंतोजी   सासू मेली बरें झालें l शिकें मडकें हातीं आलें ll   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   अपडती नाहीं सासू दडपता नाहीं भाऊ (भावा)   सासू नाहीं ती साधी, सून नाहीं ती बाघी आणि अखंड न्हाती ती गांवची चोदी   सासू गेली शेजारीं आणि सून गेली माहेरीं   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   सून नाय ती सासू बरी, आनी सासू नाय ती सून बरी   उठवळ सासू, थोट जांवई   सुनेला दडपण सासू   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   सून सांगे गोष्टी, सासू अंगण लोटी   डोळ्यांना नाहीं असूं, मेली माझी सासू   पोराला पंतोजी व पोरीला सासू   कामाची कसूं, पोंचाची सासू   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   कानाला कोपरा जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   सासरीं सासू, माहेरीं मावशी   मेली सासू उन्हाळयांतः आली आसु पावसाळयांत   कामाची कसूं, सार्‍या गांवाची सासू   हडकणें-हडकती सासू, ना धडकता भावा   जांवई आले घरीं, म्‍हणून भोळी सासू गूळ मागे वाण्या घरीं   सासू सासरे सांगतील ते ऐकावें, तेच उपास तापास करावें   लांव-लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   सासू मेली उन्हाळयांत, आसू आले पावसाळयांत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person
: Folder : Page : Word/Phrase : Person