घुंगरू

See also घुंगूर
A little bell or jingling ball worn on the toes by dancing girls.
पुन . न . घागरी ; हा पोकळ असून ह्याचा आकार करवंदाएवढा गोल असतो . याच्या वरच्या बाजूस दोरा ओंवण्याजोगी कडी ; नाकें असतें . हा पोकळ असून आंत खडा घातलेला असतो , त्यामुळें कोमल आवाज होतो . ह्यांची दोरींत माळ ओंवून तो चाळ नर्तिका नाचतांना पायाच्या घोटयाजवळ बांधतात . मोठे घुंगरू शोभेसाठीं जनावरांच्या गळयांत बांधतात . [ घ्व . घु + सं . रू - रव ; हिं . घुंघरू ; सिं . घिंघिरू ] घुंगुरमाळ - स्त्री . घुंगरांची केलेली माळ . ही माळ बैल इ० पशूंच्या गळयांत घालतात .
 न. रेशमाची एक जात . - भुंव्या ९७ .
 m  घुंगरूं
  घुंगूर
  A little bell or jingling ball worn on the toes by dancing girls.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person