भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी - एलमा पैलमा गणेश देवा ...

भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी.

Bhondala is the simple gathering of unmarried girls and/or young women during the late evening of Navaratri. They gather and sing the listed songs while holding hands and moving around an image of an elephant. This elephant, in center of gathering is a symbolic presence of Lord Ganesha.


भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी

एलमा पैलमा गणेश देवा ।

माझा खेळ मांडुदे करीन तुझी सेवा ।

माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी,

पारवे घुमती बुरजावरी ।

गुंजवाणि डोळ्याच्या सारविल्या टिका,

आमच्या गावच्या भुलोजी नायका ।

एवि निघा तेवि निघा , कांडा तीळ बाई तांदुळ घ्या ।

आमच्या आया , तुमच्या आया , खातील काय दुधोंडे ।

दुधोंच्याची लागली टाळी , आयुष्य दे बा वनमाळी ।

माळी गेला शेती भाता, पाऊस पडला येता जाता ।

पड पड पावसा थेंबो थेंबी , थेंबो थेंबीच्या आळव्या लोंबी ।

आळव्या तुझी सात कणसं , भोंडल्या तुझी सोळा वर्षं ।

अतुला तुझी सात कणसं , भोंडल्या तुझी सोळा वर्षं ।

अतुला मातुला चरणी घातूला, चरणीचे सोंडे हातपाय खणखणीत गोंडे ।

एक एक गोडां विसा विसाचा , साडे नांगर नेसायचा ।

नेसा ग नेसा बाहुल्यांनो , वरीस वर्ष पावल्यांनो ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-03T21:02:33.6500000