m

mace

 स्त्री. गदा
 स्त्री. (a kind of spice) जायपत्री
जायपत्री
गदा, मुग्दल
जायफळाच्या बीजावरचे एक जाडसर व अपूर्ण आच्छादन पहा aril
सामान्य भाषेतील अर्थ, वेत्र
 स्त्री. जायपत्री
 स्त्री. जायपत्री

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person