शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें

आज्ञेप्रमाणें वागणें शब्द राखणें
शब्दास मान देणें. ‘ मी आपल्या शब्दाबाहेर कधींहि पाऊल टाकणार नाहीं.’ -विवि.

Related Words

शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   पाऊल मागें न देणें   नांव न घेणें   पुढें पाऊल पडणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   कानामागे टाकणें   बाकी न ठेवणें   भवति न भवति   चुना पानाला न लागणें   (दोन) पाटया टाकणें   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   घरावर टाहळा टाकणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   वाटेचें पाऊल आडवाटेस पडणें   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   लांबणीवर घालणें-टाकणें-लोटणें   तूपदुधाच्या गुळण्या टाकणें   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   कवाध र न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   अक्षत टाकणें   अंग टाकणें   अंबणें - अंबत टाकणें   अहाळणी-अहाळण्याकहाळण्या टाकणें-देणें   आगटी विझवून टाकणें   आगीत उडी घालणें, घेणें-टाकणें   आज करणें ते उद्यावर न टाकणें   उघडी मांडी करणें-टाकणें   उघडी मांडी टाकणें   उतरून टाकणें   उदका पाण्यानें करून टाकणें   उलग वारणें-वारून टाकणें   एखाद्याशीं टाक टाकणें   ओढून टाकणें   ओवाळून टाकणें   करून चुकणें-टाकणें   केरवारा करून टाकणें   क्रिया टाकणें-सांडणें-सोडणें-विसरणें   कात टाकणें   कानापाठीमागे टाकणें   कानामागे टाकणें   काळीज काढून टाकणें-पुढें ठेवणें   काळीज पाठीमागें असणें-टाकणें   खवडा करणें-करून टाकणें   खाऊन टाकणें   खिशांत टाकणें   गेनमाळ टाकणें   गवाळ्यांत घालणें-टाकणें   गांवावरून ओवाळून टाकणें   गाशा टाकणें   गोळा टाकणें   घरावर टाहळा टाकणें   घशांत टाकणें   घोडा टाकणें   चिठ्‌ठी-ठ्‌या टाकणें   चिठ्‌ठी फिरविणें-माघारी टाकणें   चिमटी टाकणें   जेथें पाऊल टाकण्याला देवदूत भितात, तेथें संचार करण्याला मूर्खाला काहीच वाटत नाहीं.   जळत्‍यांत पेढी टाकणें   जळत्यांत पेंढी टाकणें   जेविता ठाव टाकणें   जाणून बुजून आडांत उडी टाकणें   जानवें धोतर फाडणें-टाकणें   जिता कीं मेला करून टाकणें   जीव टाकणें   टाकणें   डोईवरचा पदर टाकणें   डोकीवर भंडारा टाकणें   डोंगरावरून उडी टाकणें   डोळ्यांत धूळ टाकणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person