"घ" Words

  |  
   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   घइलट   घइलाड   घई   घुई   घई देई ती आईबाई, न देई ती मसणाबाई   घईस   घे उदी नि होय सुदी   घेऊघेवडी   घेऊं जाणतो, देऊं जाणत नाहीं   घेऊन पळण्याच्या कामांत ससाणा   घेऊपांशेर्‍या   घेऊपांशरी   घेऊंपांशेरी   घेऊपाशरी, घेऊपाशेऱ्या, घेऊबा, घेओबा   घेऊपासरी   घेऊपांसरी   घेऊबा   घऊस   घेओपासरी   घेओबा   घूक   घुक्क   घे कुंचला कीं लाग फिरवायला   घूकदृष्टि   घुंग   घुग्गू   घुगघुगी   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   घुंगट   घुंगुट   घुंगूट   घुंगट, घुंगूट   घेंगडी   घुगूम   घुगरू   घुंगरू   घुंगुर   घुंगूर   घुंगुरकेश   घुंगरट   घुंगरटें   घुंगरूट   घुंगुरटें   घुंगर्डे   घुंगुरडें   घुंगुरडा   घुंगुरुडा   घुंगूरमाळ   घुगर्‍या   घुगर्‍यांचा न्याय   घुगर्‍या पाखडणें   घुगरा   घुंगरा   घुंगेरा   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   घुगरावणें   घुंगरावणें   घुगरी   घेंगरी   घुंगस   घुगा   घेगा   घेंगा   घंगाट   घेगाटणें   घुंगार   घंगाळ   घंगाळ, घंघाळ   घंगाळी गायन   घेंगावणें   घेंगावणें, घेंघावणें   घुगी   घुघु   घूंघूं   घूं घूं   घेघे   घेघमार   घेघेमार   घुंघुर   घुंघूर   घुंघरट   घुंघरूट   घुंघुरटें   घुंघुरडें   घुंघुरडा   घुंघुरुडा   घुंघुरदा   घुघरी   घुघुलें बाळ   घघा   घेघा   घेंघा   घघाची बाराखडी   घघाची विद्या   घुंघाट   घेघाट   घुंघाटी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person