सात वारांचे अभंग,पद व भजन

सात वारांचे अभंग, पद आणि भजन दररोज म्हणल्याने त्या त्या वाराची देवता प्रसन्न होऊन इच्छित वर प्राप्त होतो.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References:N/A

Last Updated : 2012-01-16T20:49:13.7970000