"च" Words

  |  
(चुलीस) अक्षत लावणें   (चोरांनी, भुतांनी, वाघांनीं) ओ देणें      चू   चूं   चै देणें   चेआ   चुइटी   चइणें   चेइणें   चेइणें चेणें   चइत   चइत्र   चेइरें   चेइरा   चेइरी   चेइलेपण   चेइला   चई   चुई   चेईणें चेणें   चईन   चउकडे   चउंकडे   चउत्रा   चउथरा   चउदशी   चउरा   चऊक   चऊत   चऊथ   चऊर   चऊर or चऊरगोंडा   चऊरगोंडा   चक   चकै   चूक   चेक   चूक झाली पदरी घ्‍यावी, हुजत न करावी   चूक नव्हे, चुकीचा बाप   चूक पर्वताऐवढी, शिक्षा टेकडीएवढी   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   चकई   चक्क   चक्क-कर-कन-दिशी   चक्क-कर-कन्-दिशी   चक-कन-कर-दिनी-दिशी   चक्कर   चक्‍कर मारणें-मारून येणें   चक्करभेंडी   चक्‍करावर धरणें   चक्का   चुक्का   चक्का दहीं   चक्काचक्की   चक्काचूर   चक्काटा   चक्की   चक्की पाडणें   चक्कीर   चक्कीवाला   चकचक   चुकचक   चुकचुक   चुकचुक or कां   चकचकणे   चकचकणें   चुकचुकणें   चकचका   चकचकां   चुकचुकां   चकचकाट   चकचकावणें   चकचकाविणें   चकचकी   चकचकीत   चकचूर   चकचुरी   चकट   चुकटी   चकडबंद   चकडमकड   चूकडाव or चूकदान   चकडी   चकण   चकणे   चकणें   चुकणे   चुकणें   चकणा   चकणी   चुकतचुकत   चुकतचुकत-माकत-बाकत   चुकता   चकती   चुकती   चकदळ   चकंदळ   चकंद्ळ   चकंदळा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person