श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्णाची आरती

आरती भुवनसुंदराची ।

इंदिरावरा मुकुंदाची ॥ धृ. ॥

पद्मसमपादयुग्मरंगा ।

ओंवाळणी होती भृंगा ।

नखमणि स्त्रवताहें गंगा जे कां त्रिविधतापभंगा ॥ चाल ॥

वर्तुळ गुल्फ भ्राजमानें ।

किंकिणीक्वणित नाद घणघणित, वांकिवर झुणित, नुपुरें झनन मंजिराची ॥

झनन ध्वनि मंजिराची ॥ आरती. ॥ १ ॥

पीतपट हाटकतप्त वर्णी ।

कांची नितंब सुस्थानी ॥

नाभिची अगाध हो करणी ।

विश्वजनकाची जे जननी ॥ चाल ॥

त्रिवली ललित उदरशोभा ।

कंबुगळां माळ, विलंबित झळाळ कौस्तुभ सरळ, बाहु श्रीवत्सतरळमणिमरळ कंकणाची ॥

प्रीति बहु जडित कंकणाची ॥ आरती. ॥ २ ॥

इंदुसम आस्य कुंदरदना ।

अधरारुणार्क बिंबवदना ॥

पाहतां भ्रांति पडे मदना ।

सजल मेघाब्धि दैत्यदमना ॥ चाल ॥

झळकत मकरकुंडलाभा कुटिलकुंतली, मयूर पत्रावली वेष्टिले तिलक भाळी केशरी झळाळित कृष्णाकस्तुरींची ।

अक्षता काळि कस्तुरीची ॥ आरती. ॥ ३ ॥

कल्पद्रूमातळीं मूर्ती सौदामिनी कोटिदीप्ती ।

गोपीगोपवलय भवती ॥

त्रिविष्टप पुष्पवृष्टि करिती ॥ चाल ॥

मंजुळ मधुर मुरलीनादें ।

चकित गंधर्व चकित अप्सरा, सुरगिरिवरा, कर्पूराधर रतीनें प्रेमयुक्त साची ॥

आरती ओवाळित साची ॥ आरती. ॥ ४ ॥

वृंदावनीचिये हरणी ।

सखे गे कृष्ण माय बहिणी ॥

श्रमलों भवब्धिचें फिरणीं ।

आतां मज ठाव देई चरणीं ॥ चाल ॥

अहा हे पूर्ण पुण्यश्लोका ॥

नमितों चरण शरण, मी करुणा येऊं दे विषाणपाणी कृष्ण नेणतें, बाळ आपुलें राखि लाज याची ॥

दयानिधे राखि लाज याची ॥ आरती ॥ ५ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000