श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्णाची आरती

बंधु बलरामासह गोकुळीं अवतरसी ।

मारुनि सकळां दुष्टा भूभारा हरिसी ॥

गोपवधूसी रासक्रीडा बहु करिसी ॥

आत्मज्ञाना कथुनी त्यासहि उद्धरिसी ॥ १ ॥

जय कृष्ण जय कृष्ण जय जय कंसांता ।

वंशीवादनयोगें भुलविसी सुरकांता ॥ धृ. ॥

सीमा सोडुनि इंद्रें करितां बहु कोप ।

गोवर्धन उचलोनी रक्षिसि गोगोप ॥

लाविसि गोरसरक्षक गोपीला झोंप ।

सर्वहि चोरुनि भक्षिसी वांटिसि अमूप ॥ जय. ॥ २ ॥

वाजवुनी मुरलीला रमविसि बल्लीला ।

त्यांसहि यमुनातीरी दाविसि बहु लीला ॥

कंठी घालिसि मोहक सफुल्लवल्लीला ।

स्कंधी घेउनि नाचसि रुसल्या गोपींला ॥ जय. ॥ ३ ॥

दमयिसि यमुनाडोही कालीया सर्पा ।

नाचसि फणिवरि थे थे शमविसि तद्दर्पा ॥

गोपीचित्तें हरिसी उभयुनि कंदर्पा ॥

म्हणसी तनुमनधनकृत गर्वहि मज अर्पा ॥ जय. ॥ ४ ॥

नमितों तव चरणांतें जनना मरणांतें ।

नासावें श्री कृष्णा आलो शरणातें ॥

काढी दीनदयाळा मायावरणाते ।

मज द्यावें नारायण नामस्मरणातें ॥ जय. ॥ ५ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000