अलंकारदर्श - शब्दालंकार

काव्यास ज्याच्या योगाने शोभा येते त्यास अलंकार असे म्हणतात.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2018-02-23T03:24:33.5430000