j

jail

 पु. तुरुंग
तुरुंगात टाकणे, तुरूंगात घालणे
detain
 पु. तुरुंग
 न. कारागृह
 पु. तुरुंग
 न. कारागृह
तुरुंगात टाकणे
तुरुंगात घालणे