रुईरयात

See also रुरयात
 पु. भीडमुरवत . तुम्ही हरदूवाद्यास जाणून यांचा त्यांचा करिना भोवरगांव व जमीनदार दोन्ही महालचे मेळवून कोण्हाची रुईरयात ( रुरयात ) न करितां वाजवी मनास आणून .... - वाडमा २ . १९५ .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person