न कर्त्याचा वार शनिवार

शनिवार हा अशुभवार, मंदवार, घातवार असल्याने या दिवशीं नवीन काम घेत नाहींत तेव्हां काम करण्याचें मनांत नसलें म्हणजे शनिवारीं करुं असें सांगावयाचें. किंवा आज शनिवार आहे, काम करणें इष्ट नाहीं म्हणून टोलविणें. यहुदी लोकांत हा सब्बाथचा दिवस मानतात व त्या दिवशी ख्रिस्ती लोक ज्याप्रमाणें रविवारीं काम करीत नाहींत त्याप्रमाणें काम करीत नाहींत. याकरितांच बेने इस्त्राएल हे शनिवारीं तेलाचा घाणा बंद ठेवतात. म्हणून त्यांस शनिवार्‍ये तेली असें म्हणतात.

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   न हिन्दुर्न यवनः।   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   वार घेणें   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   चांगला संसार असावा, तर सौदा उधार न घ्‍यावा   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   आनंदाची घडी येती, न कळतां निघून जाती   कुपणि-न   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   उण्याचे अंगी मंगळवार (शनिवार-आदितवार)   तेलीण सांचवी धारोधार, अल्‍ला नेतो एकच वार   तेली सांचे धारोधार, खुदानी एकच वार   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   न कर्त्याचा-देत्याचा वार शनिवार   न देण्याचा वार, शनिवार   वार   वार घेणें   शनिवार-शनिवार्‍या तेली   सात वार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person