ठकडा

Knavish, roguish, deceitful. Ex. अवघ्या जातीमध्यें ठ0 सोनार ॥ त्या घरीं व्यापार झारी- याचा ॥. Also ठमकत ठमकत चाले ठ0.
  Knavish, roguish, deceitful.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person