एकनाथी भागवत - श्लोक १ ला

नाथमहाराजांचा हा प्रासादिक ग्रंथ परमपूज्य असल्याने यावर भक्तजनांची आदरबुद्धी आहे.


श्लोक १ ला

श्रीबादरायणिरुवाच

कृत्वा दैत्यवंधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः ।

भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन्कलिम् ॥१॥

पूर्णब्रह्म स्वयें श्रीकृष्ण । बळी बळिराम लोकरमण ।

निधडे यादव मेळवूनि जाण । दैत्यनिर्दळण श्रीकृष्णें केलें ॥३॥

जे यादवांसि न येत वधीं । तेथें श्रीकृष्ण करी बुद्धि ।

सखे स्वजन स्वगोत्रामधीं । कलह उत्पादी अतिघोर ॥४॥

उतरावया धराभार । कलहमिसें शारंगधर ।

मारवी कौरवभार । पांडुकुमर क्षोभवूनि ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:12:04.8600000