भूपाळी नरहरीची - उठि उठि नरहरिराया प्रगटे ...

वेदान्तशास्त्र हे नुसते बुध्दिगम्य व वाक्‍चातुर्यदर्शक शास्त्र नसून प्रत्यक्ष अनुभवगम्य शास्त्र आहे हे या ग्रन्थातून स्पष्ट होते.


भूपाळी नरहरीची
उठि उठि नरहरिराया प्रगटे हृदयस्तंभ्हीं या ।
सद्भावें प्रल्हाद विनवी चिंतुनिया पाया ॥धृ॥
दुष्ट पिता हा कामवैरी माझा अपकारी ।
तुझा दास ह्मणवुनिया मजला बहुतापरि मारी ।
सर्व जगीं हा बळिष्ट आतां कोण यासि वारी ।
तुज वाचुनिया दुसरा नाहीं आमुचा कैवारी ॥१॥
अहंकार पर्वतावरुनि मजला लोटिलें ।
क्रोधाग्नीच्या योगें येणें मला आटिलें ।
मोहनदी माझारिं नेउनि मजला बुडवीलें ।
मदमत्सर हस्तीचा करुनि मजला तुडवीलें ॥२॥
अविद्यामायेच्या हस्तें विषय वीष दिधलें ।
आशातृष्णा शस्त्रें येणें मजला छेदिलें ।
नानापरि दु:खाचे अपाय मजलागीं केले ।
तुझिया कृपादृष्टी मजला नाहीं बाधलें ॥३॥
तूं तरि अखंड व्यापक सर्वीं भरोनी उरलासी ।
इच्छामात्रें ब्रह्मांडाची घडमोडी करिसी ।
निजभक्ताच्यासाटाहीं नानापरि रूपें धरिसी ।
पूर्ण मला भरवसा आहे हृदयांतरवासी ॥४॥
सद्गुरु नारद प्रसादयोगें बोध असा स्फुरतां ।
हृदयस्तंभीं व्यापक नरहरि जाला अवतरता ।
हिरण्यकश्यप काम मारुनि सिंहनाद करितां ।
निरंजन प्रल्हाद केला स्वरुपीं अनुसरता ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-22T19:49:25.1030000